” श्री दामोदर स्वमिजी Schedules”

अनन्त श्रीविभूषित स्वामी श्रीदामोदराचार्यस्वामीज्यूका भावी कार्यक्रमहरू    (२०१४)


The schedule here is a subject to change

8-) फेब्ररी २०-२३ (February  20-23)….रोनक (भर्जीनिया) सत्संग कार्यक्रम, Roanoke Virginia – :[Satsanga Karyakram]

8-) मार्च १५-२२ (March 15-22)………कोलम्बस् (ओहाइओ) मन्त्रार्थ, श्रीमद्भगवद्गीताका विषयमा चर्चा, : Columbus Ohio [Mantra-artha, Srimad Bhagawad Charcha] 

8-)मार्च २३-३१ (March 23-31)………पोर्टल्याण्ड (ओरिगन) श्रीमद्भागवत सप्ताह, पित्र्येष्टि ज्ञनमहायज्ञ, Portland Oregon , [Srimad Bhagawat Saptaha Gyan Maha-Yagna]

8-) अप्रिल १-२३(April 1-2)……..श्रीरामायण चर्चा, (सिराक्युस,न्यूयोर्क),  Syracuse New York [Sri-Ramayan Charcha] 

8-) अप्रिल २४–मे १ (April 24-May 1),..डेन्बर, कोलोराडो ( श्रीमद्भागवत सप्ताह, पित्र्येष्टि ज्ञनमहायज्ञ,)  Denver Colorado; [[Srimad Bhagawat Saptaha gyan Maha-Yagna]]

मे ३-१०(May 3-10)… सल्ट्लेक् सिटी,यूटा (श्रीमद्भागवत सप्ताह, पित्र्येष्टि ज्ञनमहायज्ञ,)  , Salt-lake City Utah , [[Srimad Bhagawat Katha Gyan Maha-yagna. Pitrasti Gyan Maha- Yagna]]

मे ११-१४(May 11-14) (सिराक्युस,न्यूयोर्क) , मन्त्रानुष्ठानम्, Syracuse New York , [[Mantra- Anusthan]] 

मे १५-२३(May 15-23)…रिच्मण्ड्, (भर्जिनीया) , (श्रीमद्भागवत सप्ताह, पित्र्येष्टि ज्ञनमहायज्ञ,) May 15-23 , Richmond, Virginia; [[Srimad Bhagawat Saptaha -Gyan Maha Yagna]]

मे २४- जून ५.(May 24- June 5)….. (सिराक्युस,न्यूयोर्क) श्रीमद्भगवद्गीताका विषयमा चर्चा,  Syracuse New York, [[Srimad Bhagwat Charcha]]

जून ६- ८..(June 6-8)…म्यान्चेस्टर, (न्यू हेम्प्सायर्) उपनिषद् चर्चा , Manchester ( New Hempshire) [[Upanisad Charcha]]

जून ९-११.(June 9-11). (सिराक्युस,न्यूयोर्क) श्रीशठकोप स्वामीजीको जयन्ती, June 9-11 Syracuse New York , [[Sri Satakop Swamiji ko Jyanti ]]

जून १२-१५..(June 12-15)..(इरी,पेन्सिल्भेनिया), भगवद्चर्चा, Erie Pennsylvania . [[Bhagawat Charcha]]

जून १६-२४(June 16- 24). (सिराक्युस,न्यूयोर्क) मन्त्रानुष्ठानम् ,  Syracuse New York [[Mantra- Anusthan]] 

जून २५-२९.(June 25-29).(स्प्रिङ्गफील्ड,म्यासाचुसेट्), भगवद्चर्चा,Spring Field ,Massachusetts  [[Bhagawad charcha]] 

 

 

The Schedule here is a Subject to Change

फेब्ररी २०-२३ (February  20-23)….रोनक (भर्जीनिया) सत्संग कार्यक्रम, Roanoke Virginia – :[Satsanga Karyakram]

मार्च १५-२२ (March 15-22)………कोलम्बस् (ओहाइओ) मन्त्रार्थ, श्रीमद्भगवद्गीताका विषयमा चर्चा, : Columbus Ohio [Mantra-artha, Srimad Bhagawad Charcha] 

मार्च २३-३१ (March 23-31)………पोर्टल्याण्ड (ओरिगन) श्रीमद्भागवत सप्ताह, पित्र्येष्टि ज्ञनमहायज्ञ, Portland Oregon , [Srimad Bhagawat Saptaha Gyan Maha-Yagna]

अप्रिल १-२३(April 1-2)……..श्रीरामायण चर्चा, (सिराक्युस,न्यूयोर्क),  Syracuse New York [Sri-Ramayan Charcha] 

अप्रिल २४–मे १ (April 24-May 1),..डेन्बर, कोलोराडो ( श्रीमद्भागवत सप्ताह, पित्र्येष्टि ज्ञनमहायज्ञ,)  Denver Colorado; [[Srimad Bhagawat Saptaha gyan Maha-Yagna]]

मे ३-१०(May 3-10)… सल्ट्लेक् सिटी,यूटा (श्रीमद्भागवत सप्ताह, पित्र्येष्टि ज्ञनमहायज्ञ,)  , Salt-lake City Utah , [[Srimad Bhagawat Katha Gyan Maha-yagna. Pitrasti Gyan Maha- Yagna]]

मे ११-१४(May 11-14) (सिराक्युस,न्यूयोर्क) , मन्त्रानुष्ठानम्, Syracuse New York , [[Mantra- Anusthan]] 

मे १५-२३(May 15-23)…रिच्मण्ड्, (भर्जिनीया) , (श्रीमद्भागवत सप्ताह, पित्र्येष्टि ज्ञनमहायज्ञ,) May 15-23 , Richmond, Virginia; [[Srimad Bhagawat Saptaha -Gyan Maha Yagna]]

मे २४- जून ५.(May 24- June 5)….. (सिराक्युस,न्यूयोर्क) श्रीमद्भगवद्गीताका विषयमा चर्चा,  Syracuse New York, [[Srimad Bhagwat Charcha]]

जून ६- ८..(June 6-8)…म्यान्चेस्टर, (न्यू हेम्प्सायर्) उपनिषद् चर्चा , Manchester ( New Hempshire) [[Upanisad Charcha]]

जून ९-११.(June 9-11). (सिराक्युस,न्यूयोर्क) श्रीशठकोप स्वामीजीको जयन्ती, June 9-11 Syracuse New York , [[Sri Satakop Swamiji ko Jyanti ]]

जून १२-१५..(June 12-15)..(इरी,पेन्सिल्भेनिया), भगवद्चर्चा, Erie Pennsylvania . [[Bhagawat Charcha]]

जून १६-२४(June 16- 24). (सिराक्युस,न्यूयोर्क) मन्त्रानुष्ठानम् ,  Syracuse New York [[Mantra- Anusthan]] 

जून २५-२९.(June 25-29).(स्प्रिङ्गफील्ड,म्यासाचुसेट्), भगवद्चर्चा,Spring Field ,Massachusetts  [[Bhagawad charcha]]